Een groene gemeente en ecologisch beheerd

PvdA/GroenLinks wil een ecologisch groenbeheer. We willen beplanting met inheemse soorten. Het terugdringen van insecticiden (neonicotino├»den) is van belang voor herstel van de bijenstand en belangrijk om bestuiving van veel gewassen te garanderen. We willen dat de gemeente gezamenlijk optrekt met agrari├źrs en het Waterschap. De landbouw is de grootste gebruiker speelt een grote rol bij de inrichting en beheer van het landschap. Een beheer dat passend moet zijn bij het unieke kleinschalige landschap van Walcheren. PvdA/GroenLinks vindt dat in de gemeente Veere geen plaats is voor intensieve veehouderijen vanwege de negatieve effecten op de volksgezondheid, natuurgebieden, dierenwelzijn en biodiversiteit. PvdA/GroenLinks stimuleert de kleinschalige en biologische landbouw en het op kleine schaal leveren van diensten in toerisme, productenverkoop en dagbesteding.

Veere is een plattelandsgemeente met een uitgebreid buitengebied waarin landbouw prominent aanwezig is. Met een cultuurhistorisch landschap waar het agrarisch cultuurlandschap volop de ruimte heeft. PvdA/GroenLinks is zuinig op natuur en landschap en heeft aandacht voor dierenwelzijn. Biodiversiteit vinden wij belangrijk. Daarom stimuleert en ondersteunt de gemeente de aanleg van landschapselementen zoals groenstroken, heggen en drinkputten, de plaatsing van bijenkorven, de aanleg van dichte hagen, nestkasten en zwaluwtorens en de toepassing van vogelvides onder daken.