Werken aan een energieneutrale gemeente

Werken aan een energieneutrale gemeente PvdA/GroenLinks wil de komende jaren maatregelen om voor 2030 te komen tot een energieneutrale gemeente. We willen dat de gemeente een Veerse Klimaatkaart maakt, zodat duidelijk is welke maatregelen nodig zijn om dit doel te bereiken. Inwoners en bedrijven kunnen de Klimaatkaart vrijelijk gebruiken.De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij energiebesparing en moet in eigen huis alle mogelijke maatregelen nemen. We vinden dat de gemeente soepele regels dient te hanteren bij vergunningverlening bij lokale initiatieven om duurzame energiebesparende maatregelen te realiseren. We willen dat de gemeente kennis in huis haalt voor het uitvoeren van een gedegen energiebeleid en hierbij de samenwerking zoekt met de gemeenten Vlissingen en Middelburg

PvdA/GroenLinks wil de aanleg van ‘groene daken’ bij scholen, landbouwschuren, strandtenten en bedrijfsloodsen stimuleren. de gemeente moet voldoende middelen beschikbaar stellen voor het gemeentelijk herstructureringsfonds. We willen dat Zeeuwland een hoge ambitie hanteert voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in huurwoningen.

PvdA/GroenLinks vindt dat we zuinig moeten omgaan met water. We zorgen dat regenwater gescheiden wordt van het (huishoudelijk)afvalwater. We willen infiltratie bevorderen door tuin-betegeling terug te dringen. Waar infiltratie niet mogelijk is steunen we het principe vasthouden, bergen en afvoeren. Groendaken en wadi’s kunnen hier een bijdrage aan leveren. We willen dat het bomenbestand op peil blijft. Bij het kappen van bomen moet een compensatiebeginsel gelden.

We streven naar een circulaire economie. We betrekken inwoners en lokale organisaties die zich inzetten voor natuur-en landschapsbeheer en dierenwelzijn. We geven als gemeente het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn. We moeten bij alle gemeentelijke aanbestedingen en inkopen een duurzaamheid toets toepassen.Bij het toewijzen van overheidsopdrachten houden we circulaire duurzaamheidscriteria in het oog. Duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers krijgen voorrang.