Recreatie en Toerisme

De toegenomen recreatiedruk vraagt om doordacht beleid . Als de balans doorslaat naar economisch profijt gaat dit ten koste van de leefbaarheid, de identiteit en (verkeers-)veiligheid. Maar ook het recreatieve product zelf komt onder druk te staan. Veel inwoners en toeristen zien de rust en de ruimte bedreigd worden door de groei van de toeristische sector. Daarom wil PvdA/GroenLinks geen substantiële groei van het aantal verblijfs-recreatieve eenheden. Kwaliteitsverbetering van bestaande accommodaties gaat niet automatisch gepaard met groei van het aantal verblijfseenheden. Spreiding van de recreatiedruk moet onderwerp van beleid worden.

Kwaliteitsverbetering van bestaande accommodaties gaat niet automatisch gepaard met groei van het aantal verblijfseenheden. Spreiding van de recreatiedruk moet onderwerp van beleid worden. Kleinschalig kamperen (minicampings) is een kenmerkend fenomeen in Veere. Aan de bestaande regelgeving wordt de komende vier jaar niet getornd. Minicampings onderscheiden zich nadrukkelijk van grote campings. De gemeente staat open voor vernieuwende ideeën bij productvernieuwing en jaarrond exploitatie. Dat genereert volwaardige werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid. Bij verdere ontwikkeling van jachthaven Oostwatering staat de watersport centraal en niet vastgoedontwikkeling.

Autoluwe kernen

PvdA/GroenLinks acht het van belang de overlast van het autoverkeer en parkeren in de kernen te beperken. Zo nodig wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen. We vinden dat de parkeerdruk op de recreatiegebieden moet worden teruggedrongen. We willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer of fiets.
Maatregelen om de stad Veere autoluw te maken, moeten snel worden uitgevoerd. PvdA/GroenLinks sluit een westelijke randweg in Domburg niet uit, gelijktijdig zal de kern dan verkeersluw gemaakt moeten worden, dus alleen met de auto bereikbaar voor bewoners en verblijfsrecreanten.