Iedereen telt mee

Iedereen telt mee Een aantal inwoners van Veere heeft hulp nodig. Daarin willen we als PvdA/GroenLinks investeren en gaan we uit van een geïntegreerde aanpak. Welzijn, zorg, jeugdzorg, bijstand, WMO, schuldhulpverlening, zingeving en sociale verbinding zijn de gebieden die in samenhang bekeken moeten worden. We willen voldoende financiële middelen voor kinderen die, als gevolg van (financiële) problemen thuis, niet mee kunnen doen aan normale sociale en buitenschoolse activiteiten. De middelen die het Rijk beschikbaar stelt worden optimaal benut, zo nodig wordt extra gemeentebudget toegevoegd.

We willen voldoende financiële middelen voor kinderen die, als gevolg van (financiële) problemen thuis, niet mee kunnen doen aan normale sociale en buitenschoolse activiteiten. De middelen die het Rijk beschikbaar stelt worden optimaal benut, zonodig wordt extra gemeentebudget toegevoegd.

 Beleidsmakers en uitvoerders moeten in al hun afwegingen en beslissingen de effecten op gezondheid en welzijn van burgers meenemen. Deze integrale aanpak moet verder worden versterkt. Daarvoor willen we extra middelen beschikbaar stellen.

We gaan voor een rechtvaardige samenleving waar mensen met minder kansen maximaal worden gesteund bij participatie en werk

Er zijn mensen die een beroep doen op de gemeente voor financiële ondersteuning. Langdurig zonder inkomen zitten leidt tot armoede en betekent dat mensen minder kunnen meedoen in onze maatschappij. PvdA/GroenLinks Veere vindt het belangrijk dat mensen zinvol werk en een zelfstandig inkomen hebben. We willen actieve voorlichting over ondersteuning bij werkloosheid zodat mensen optimaal gebruik kunnen maken van de voorzieningen. We willen investeren in basisvaardigheden zoals het kunnen lezen, schrijven en internetvaardigheden. Een werkcorporatie kan hierbij behulpzaam zijn.